Ръководство за експлоатация

Предприети са всички възможни мерки, за да се гарантира точността и пълнотата на настоящата документация. Тъй като възможността за грешка не се изключва никога, ще Ви бъдем благодарни, ако имате предложения или допълнителна информация, с които да подобрим документацията.

email: smart_electronic@mail.bg

Бихме искали да посочим, че софтуерната и хардуерна терминология, както и търговските марки на фирмата, употребени и/или споменати в настоящото ръководство, принципно са защитени.

1. Бележки по документацията

1.1. Валидност на документацията

Тази документация е приложима само за програмируем електронен контролер за управление на пелетна камина, котел или горелка SPC-x/V1

Таблица 1: Варианти

Item Number Variant Designation
SPC-W/V1 За пелетна камина с водна риза
SPC-A/V1 За „суха“ пелетна камина (генератор на горещ въздух)
SPC-B/V1 За пелетен котел
SPC-R/V1 За пелетна горелка

Валидност на документацията за посочените варианти:

Ако не е указано друго, информацията в тази документация е валидна за посочените варианти.

Програмируемият контролер SPC-x/V1 трябва да бъде инсталиран и експлоатиран в съответствие с тази инструкция и инструкцията на устройството, в което е интегриран.

Спазвайте инструкцията за експлоатация на устройството, в което е интегриран контролерът!

В допълнение към настоящата инструкция Вие трябва да спазвате изискванията за експлоатация, посочени в инструкцията на производителя на устройството, в което e интегриран контролерът.

1.2. Авторски права

Тази инструкция, включително всички фигури и илюстрации са със защитени права. Репродукцията, преводът, както и електронното попълване или фототехническо попълване или архивиране (като фотокопиране) могат да бъдат извършвани само след писмено разрешение.

1.3. Символи

Опасност от нараняване

Указват висок риск и опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до сериозно нараняване или смърт.

Нараняване, причинено от електрически ток!

Указват висок риск и опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до сериозно нараняване или смърт.

Опасност от нараняване!

Указват висок риск и опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до сериозно нараняване или смърт.

Опасност от нараняване!

Указват нисък риск и потенциално опасни ситуации, които ако не бъдат избегнати, може да доведат до леки или средни наранявания.

Опасност от увреждане на имущество!

Указва потенциално опасна ситуация, която ако не бъде предотвратена може да доведе до увреждане на имущество!

Увреждане на имущество от електростатично разреждане!

Указва потенциално опасна ситуация, при която, ако не бъде предотвратена която ако не бъде предотвратена, може да бъде увредено имущество.

2. Важни бележки!

Този раздел съдържа сборна информация от общите изисквания и насоки по безопасността от всяка секция. За да опазите Вашият живот и здраве и да предпазите устройствата от увреждане, е добре да се запознаете и внимателно да следвате насоките по безопасността.

2.1. Правна рамка

 1. Промени Смарт Електроник ООД си запазва правото да извършва всякакви промени и редакции, с цел повишаване на ефективността и техническия прогрес. Продуктите на трети страни се споменават без референция към техните патентни права и по тази причина наличието на такива права е възможно.
 2. Квалификация на персонала Всички действия, свързани с инсталирането, окабеляването и програмирането на контролера SPC-x/V1 трябва да бъдат извършвани от квалифицирани специалисти по електротехника/електроника, притежаващи необходимите познания по автоматизация. Специалистите трябва да бъдат запознати със специфичните особености на устройството и приложимите национални стандарти.
 3. Използване на контролера SPC-x/V1 в съответствие с приложимите разпоредби. Контролерът SPC-x/V1 e предназначен за вграждане и не може да бъде използван без извършване на допълнителни действия за покриване на действащите регионални и национални норми за електрическа безопасност. Той приема дискретни и аналогови сигнали, обработва ги, изработва управляващи въздействия към изпълнителни механизми и препраща данни към устройства от по-високо ниво в системата за управление. Устройството е предназначено за вграждане в пелетни камини, котли и горелки. Не е осигурена защита срещу нараняване на крайниците, попадане на замърсявания и вода. Ако не е посочено друго, използването на контролера в запрашена и влажна среда е забранено. Използването на контролера в битови уреди без допълнителни мерки за осигуряване съответствието му с изискванията за електромагнитна съвместимост и електробезопасност не е разрешено /напр. монтаж в подходяща кутия/. Ако не е посочено друго, използването на контролера в запрашена и влажна среда е забранено.
 4. Техническо състояние на устройствата

Устройствата напускат производството с конфигуриран хардуер и софтуер, които отговарят на индивидуалните изисквания. Смарт Електроник ООД не носи отговорност в случай на неоторизирана промяна в хардуера или софтуера на контролера, както и при използването му не по предназначение. Моля, изпращайте запитванията си за модифициран или нов хардуер и софтуер директно на производителя Смарт Електроник ООД.

2.2. Съвет за безопасност (Предпазна мярка)

При инсталиране и използване на контролера SPC-x/V1 трябва да бъдат взети в предвид следните предпазни мерки:

Не работете с устройството, когато е под напрежение!

Всички източници на захранване към устройството трябва да бъдат изключени преди инсталиране, ремонт или поправка!

Монтирайте устройството само в подходящи кутии или електрически табла!

Контролерът SPC-x/V1 e отворена система за вграждане в пелетни камини, котли и горелки. Осигурете защита на контролера от прах и вода, както от пряк достъп на хора! Осигурете достъп до крепежните елементи и терминалите за връзка на оторизиран, квалифициран персонал само с помощта на специални ключове или инструменти.

Подмяна на повредени или дефектирали устройства!

Подмяната на дефектни или повредени устройства (в резултат на продължително или неправилно използване, както и неправилен монтаж не може да бъде осигурено.

Защитете устройството от вещества с просмукващи или изолационни свойства.

Компонентите не са устойчиви на материали с проникващи или изолационни и корозионни свойства като: аерозоли, силикони и триглицериди (съставка на някои кремове за ръце) Ако не можете да осигурите защита на устройството от такива вещества – поставете го в кутия, което осигурява нужното ниво на защита.

Почиствайте само с позволени препарати!

Почиствайте споените контакти само със сух компресиран въздух или с напоен е етилов алкохол парцал.

Не използвайте контактен спрей!

Не използвайте контактен спрей. Спреят може да свърже или разедини контактни зони, както и да се свърже със замърсявания.

Не допускайте неправилно свързване!

Не допускайте неправилно свързване на входове, изходи и захранване, това може да повреди устройството.

Избягвайте електростатично разреждане!

Контролерът е оборудван с устройства, които могат да бъдат увредени от разреждане на електростатичен заряд при докосване. Моля, запознайте се с изискванията за безопасност от електростатичен разряд на стандарт EN

EN 61340-5-1/-3.

3. Описание на устройството

Smart pellet controller (SPC)– x /V1 е мултифункционален електронен контролер, представляващ съставна част от общата система за управление и автоматизация „Smart Home”. Предназначен за реализация и гъвкаво управление на сложни състеми от задвижващи механизми и устройства, посредством отчитане и анализ на постъпили входни сигнали по зададени конкретни алгоритми. Към него директно се включват всички необходими датчици и механизми. Възможността за комуникация между контролери и устройства от серията Smart Ctrl-V1, практически предоставя възможност за отчитане анализ и управление на всякакъв тип системи и инсталации. Контролера от серията Smart Ctrl-V1, е базиран на процесорно решение позволяващо инсталиране на базисен софтуер за изпълнение на алгоритми по зададени конкретна задача. Възможността за обновяване на системата във всеки  един момент, позволява оптимизация на алгоритмите, както и добавяне на нови функционалности.

Достъпът до възможностите на контролера е възможен с дисплей от серия Smart D-V1, както и през компютър посредством специализиран софтуер, също така и през интернет в зависимост от избран метод на връзка (WI-FI или 3G) с отдалечен сървър.

Благодарение на удобните менюта специално разработени по зададени изисквания, настройката на всички работни параметри Smart Ctrl-V1, лесно може да се адаптира към всички изисквания и системи.

 

Електронен контролер – SPC-W/А/B – V1

W– пелетна камина/котел с водна риза, А – суха камина, B пелетна горелка

Контролерът SPC-W/А/B – V1 е многофункционален електронен микропроцесорен контролер, който реализира алгоритъм за управление на пелетен котел / камина / горелка. Конкретното приложение на контролера се определя от типа/версията на програмирания в паметта конфигурационен файл.

Конфигурирането на контролера се осъществява чрез настройка на параметри на процес. Настройката може да бъде направена чрез интуитивно меню от дисплея или чрез специализиран софтуер, инсталиран на компютър.

SPC-W/А/B – V1 може да бъде вграждан в пелетни котли / камини / горелки, които са с изпълнителни механизми както следва:

 • Захранващ шнек
 • Дозиращ шнек
 • Вентилатор за горивен въздух
 • Вентилатор за димни газове
 • Почистващ вентилатор
 • Запалка(нагревател) с мощност до 1,5kW;
 • Циркулационна помпа отопление
 • Циркулационна помпа/трипътен вентил битова гореща вода

*Всички изходи на контролера могат да бъдат преконфигурирани в съотвествие с конктретно техническо решение на производителя, чрез инсталиране на специализиран фърмуер.

 

Функционалност:

SPC-W/A/B-V1 осигурява:

Предварително продухване /почистване/ на горивната камера

Контрол за изгасване на пламъка

Процесен контрол на интезивността на горенето.

Визуална и звукова сигнализация за изпълнение на програмата, представена на ярък дисплей с текст и графика.

Възможност за управление на външни устройства

Контрол за неработещ вентилатор

Контрол за счупено стъкло или отворена врата

Контрол за обратен пламък

Автоматично управление на мощността в режим ON/OFF и  пет степенна модулация, с възможност за ограничаване на мощността.

Автоматично дозиране на количеството гориво;

Автоматично задействане на захранващ /външен/ шнек

Автоматична корекция на горивния въздух

Интегриран електрически предпазител

 

Потребителски интефейс:

Контролерът SPC-W/A/B-V1 се окомплектова с операторски панели SmartD-V1 и Smart-DT, които осигуряват лесен и интуитивен контрол върху работата на камините и горелките.

На дисплея се изобразява голям обем информация, която се представя с графични символи и текст.

 • Текущо време – час и дата
 • Натрупани аварийни съобщения или връзка с компютър
 • Температура на водата в топлообменника
 • Зададена температура
 • Режим на работа
 • Текущо състояние

В операторския панел са интегрирани: за SmartD-V1 четри механични, а за SmartDТ-V1 – четери сензорни бутона за включване и изключване на устройството, придвижване по менюто и промяна на параметри. За осигуряване срещу нежелани действия, някои от основните функции на контролера са достъпни след продължително задържане на някой от бутоните или въвеждане на парола за достъп.

Детайлна информация е предоставена в Инструкция за експлоатация – раздел 4. Операторски панел.

3.1. Технически данни:

 

Описание Параметри
1. Захранване: 230Vac +10% 50Hz
2. Консумация <1W
3. Часовник за реално време RTC closck, calendar
4. Акумулаторна батерия, автономия >2 години; 3V
5. Максимално сечение на присъединяваните проводници 2.5mm2
6. Допълнително захранване за сензори 12V DC
7. Връзка към сериен интерфейс (PC) RJ 11(4p)
8. Връзка към сериен интерфейс (Дисплей) RJ 11(6p)
     
9. Входове за сензори  
TC Датчик за димни газове TC, type K), tmax=650°C
RT Стаен термостат NTC 10kOhn/ON/OFF, tmax=150°C
IRS Фоторезистор type QRB1
RB Датчик за обратно горене KSD250V – 70°C /10A
B Датчик температура водна риза NTC 10kOhn tmax=150°C
DHW Датчик температура битова гореща вода NTC 10kOhn tmax=150°C
HALL Енкодер Hall сензор
Pressure Трансмитер за диференциално налягане dP = -50 to+50 Pa
LED/PHT Датчик за ниво на пелети (IR бариера капацитивен сензор); IR-LED/PHT
     
10. Изходи за изпълнителните механизми  
FM Резерв (мотор/ON/OFF и др) 230V / 300W (exp 500W)
EGF Вентилатор 230V / 300W (exp 500W)
EXF Шнек външен 230V / 300W (exp 500W)
FEED Дозиращ шнек 230V / 300W (exp 500W)
PUMP Помпа отопление 230V / 300W (exp 500W)
DHWP Помпа БГВ 230V / 300W (exp 500W)
CLE Вентилатор почистващ 230V / 300W (exp 500W)
ING Механично реле 230V, max 1500W

* Всички изходи на контролера могат да бъдат преконфигурирани в съотвествие с конкретно техническо решение чрез инсталиране на специализиран фърмуер.

3.2. Схема на свързване:

3.3. Опции:

Описание  
1. Операторски панел HMI/V1
2. Сензорен панел Be150302
3. Софтуер SPC/W/A/B
4. Wi-Fi модул wi-fi
5. GSM модул 3G
6. Комуникационен кабел към USB port USB Com
7. Отдалечен достъп Data Server
8. Мобилна версия SPC/App

 

* възможно включването на няколко едновременно работещи операторски или сензорни панела.

** за връзка с Data Server е необходим wi-fi или 3G модул, който се монтира на Операторския панел.

***  към един операторски панел ( сензорен панел ) може да се включва само един wi-fi или 3G модул.

всеки момент със заложени допълнителни изисквания към работа на контролера.

4. Размери

a) Размери на „Smart Ctrl-V”:

b) Размери на „дисплей “Smart D-V1”:

c) Размери на „дисплей (сензорен) “Smart DT-V1”:

Подвързване:

Контролерът е разработен за вграждане в горивни устройства за пелети – пелтни камини, котли и горелки.

Важно!!! SPC-W/A/B-V1 трявбва да бъде монтиран на здрава и развна основа, върху изолационни щифтове с максимален диаметър Ф8мм и минмална височина 5мм. За механичен монтаж в печатната платка са изработени пет метализирани електрически иолирани отвора, с диаметър Ф3.2мм.

Подвързването на външните устройства се осъщестява с помощта на редови винтови клеми. Максимално сечение на проводника 2,5мм2. За яснота при подвързване и предотварятване на погрешно свързване вскички входове са изведени от лявата страна на контролера, а всички изходи – от дясната. Специализираните външни устройства – дисплей, персонален компютър, датчик за обороти се се подвързват на индивидуални терминали, които не позволяват погрешно свързване.

Описание на вховете и изходите

Силови (230V). Внимание! Високо напрежение!

POWER – Мрежово захранвае – 220V ±10%. Вземете необходимите мерки за спазване на позицията на фазата (L);

IGN - Запалване. Захранване на електрически нагревател за заплване с максимална мощност 1500W; Комутация с реле.

Внимание! Комутация с триак! Под напрежение при изключен консуматор!

CLE – Почистващ вентилатор. Захранване на високонапорен допълнителен вентилатор за почистване на горелката/камината;

DHWP – Помпа/трипътен вентил за битова гореща вода. Захранване на циркулатор или трипътен вентил на кръг за подготовка на битова гореща вода;

PUMP – Циркулационна помпа. Захранване на циркулатор на основен отоплителен кръг;

FEED – Циркулационна помпа. Захранване на циркулатор на основен отоплителен кръг;

EXF – Външен захранващ шнек. Захранване на външен извеждащ шнек за пелети.

EGF – Вентилатор за димни газове/ горивен въздух. Захранване на екстракционен вентилаор за димни газове или вентилатор за горивен въздух. Фазово управление за регулиране нощността;

FM – Резерв;

Оперативни:

TC – Термодвойка тип „К“, за измерване на температура на димите газове.

RT – Стаен термостат, Нормално отворен контакт или NTC 10K температурен сензор.

IRS – Сензор за наличие на пламък. Инфрачервен резистивен сензор за наличие на светлина в инфрачервена област, тип Siemens QRA.

RB – Сензор за обратен пламък, Нормално затворен контакт или NTC 10K температурен сензор.

B – Сензор за температура на работния флуид (водата), NTC 10K за измерване на температура на водата във водната риза на камината/котела.

DWH – Сензор за температура на битова гореща вода. NTC 10K за измерване на температура на водата във водосъдържателя за битова гореща вода.

HALL – Датчик обороти вентилатор. Високочестотен вход за измерване на оборотите на двигателя от магнитен или фоторастерен преобразувател.

Pressure – Датчик за разреждане/налягане. Диференциален трансмитер за налягане с висока чувствителност. При измерване на вакуум – подвържете гъвкавия шланг на левия щуцер.

LED/PHT – ИЧ бариера за наличие на пелети. Захранване на ИЧ светодиод и ИЧ фототранзистор.

PC – Комуникационне порт за връзка с компютър. Използвайте комуникационен кабел USB Com.

OP – Операторски панел. Порт за подвързване на операторски панел.

5. Общо описание

Операторския дисплей служи за визуализация и настройки на параметрите на пелетния контролер. На него са разположени четири бутона за управление.

 • „Enter“ (Start/Stop) бутона има двойна функционалност:
 • - Продължително задържане - натискане и задържи повече от 3сек. стартира или спира на камината. - Еднократно натискане - потвърждава избраната функция или стойност при работа с менюто.
 • „BACK“ бутона при натискане в основния екран зарежда менюто на контролера, а при работа в структурата на менюто връща едно ниво нагоре без потвърждаване.
 • С бутоните „ ↑↓ “ се премества курсора по иконите на менюто и се задават стойности на параметрите.

Основен екран:

На ниво „Основен екран“ с бутоните „ ↑↓ “ се променя зададената температура на водата в отоплителната система.

6. Режими на работа:

На потребителя е осигурена възможност за избор между четири режима на работа:

 • Отопление;
 • Отопление с паралелно производство на битова гореща вода
 • Отопление с приоритет на производството на битова гореща вода
 • Летен режим – производство на битова гореща вода

* Към всеки от режимите може да бъде активира опция „Соларен контролер“ (диференциален термостат) /опция/ Контролерът управлява камината/котела в съответствие с избрания от потребителя режим на работа и необходимостта от подаване на топлина. Осигурява автоматично управление на мощността.

Контакти

Смарт Електроник ООД

гр. Горна Оряховица 5100

ул. Цар Освободител 56А

тел: +359 879 000807

факс: +359 618 64951

mail: smart_electronik@mail.bg